Aktuálně vyhlášené Dotační tituly pro realizaci Nabíjecích stanic pro elektrokola – 2024

Na této stránce vás informujeme o nám známých programech podpory pro výstavbu nabíjecí infrastruktury pro elektro-cyklistiku.  Pokud zde něco chybí budeme rádi když nás informujete na adrese info@powerbox.one.

Již ukončené dotační výzvy z předchozích období naleznete na této podstránce.


STŘEDOČESKÝ KRAJ: Dotace na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury

Dotace přispívá k rozvoji a obnově a modernizaci cyklistické infrastruktury v lokalitách na území Středočeského kraje.

Z dotace je možné hradit vybudování dobíjecích stanic pro elektrokola a cyklo-servisních stanic, obnovu stávajícího mobiliáře u cyklotras a zřizování parkovacích míst pro jízdní kola u turisticky atraktivních lokalit na území Středočeského kraje.

Z dotace je možné hradit náklady neinvestičního i investičního charakteru, tj. např. projektovou dokumentaci, stavební práce včetně vybudování přípojek elektřiny.

Příjem žádostí: od 14. 6. do 8. 7. 2024 do 12:00 hod


Příjemci:

 • Města a obce na území Středočeského kraje.
 • Spolky existující na území Středočeského kraje (projektová příprava včetně IROP).
 • Právnická či fyzická osoba, která současně se žádostí o dotaci doloží souhlasné prohlášení obce, na jejímž území má být projekt realizován, že výsledek projektu bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu.


Výše dotace:

Minimální 100.000,- Kč
Maximální na projekt: 1.000.000,- Kč

Dotace může činit max. 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu
Spoluúčast žadatele je min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro další info:
PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
Vedoucí odd. dotací
Tel.: 257 280 218,
E-mail: srejber@kr-s.cz

Kompletní info a žádost Zde


KARLOVARSKÝ KRAJ: Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury

Cíl: Podpora projektů a aktivit vedoucích k naplňování opatření v oblasti rozvoje cyklistické infrastruktury specifikovaných v Cyklostrategii Karlovarského kraje.

Podprogram 3 se týká budování a údržby doprovodné infrastruktury, včetně stanic pro nabíjení elektrokol, na nových i stávajících cyklostezkách a cyklotrasách v KV kraji. 

Příjem žádostí: 9.4. do 15.4.2024

Příjemci:

 • Města a obce
 • Svazky měst a obcí a mikroregiony,
 • Obecně prospěšné společnosti, spolky, příspěvkové organizace


Výše dotace:

Minimální 50.000,- Kč
Maximální na projekt: 100.000,- Kč
Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro další info:
Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
Tel.: 736 650 377
jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Kompletní info a žádost Zde


LIBERECKÝ KRAJ: Infrastruktura cestovního ruchu – Doprovodná cyklo-infrastruktura

Cíl: Podpora zkvalitnění a budování doprovodné infrastruktury a příslušenství, které slouží pro cyklistiku a cykloturistiku na již existujících cyklostezkách a cyklotrasách na území Libereckého kraje. Jedná se o drobný mobiliář se zaměřením na vybavení pro aktivní trávení volného času – stojany na kola, servisní body a nabíjecí stanice pro elektrokola.

Podporovány jsou výhradně projekty investičního i neinvestičního charakteru.

Vždy na již existujících cyklostezkách / cyklotrasách v Libereckém kraji!

Příjem žádostí: 1.2. do 2.4.2024

Příjemci:

 • Města a obce v Libereckém kraji
 • Svazky měst a obcí a mikroregiony,
 • obecně prospěšné společnosti, spolky, právnické a fyzické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu, podporující a propagující turistické cíle v kraji.

Výše dotace:
Minimální 50.000,- Kč
Maximální na projekt: 150.000,- Kč
Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro další info:
Ing. Vendula Kanajlo Václavská
Tel.: 739 541 639
email: vendula.kanajlo_vaclavska@kraj-lbc.cz

Kompletní info a žádost Zde


KRAJ VYSOČINA: Infrastruktura cestovního ruchu 2024

Cílem programu je zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu za účelem zvýšení turistické atraktivity Kraje Vysočina.

Program je zaměřen na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a služeb.

Vybavení místa nebo prostoru v rámci zařízení, které je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“ servisními stanicemi pro kola vč. elektrokol, nebo nabíjecích stanic pro elektrokola.   

Příjem žádostí: od 27.03.2024 do 03.04.2024

Příjemci:

 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) působící v oblasti cestovního ruchu
 • Obce na území Kraje Vysočina
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu
 • Spolky, ústavy a nadace působící v oblasti cestovního ruchu
 • OPS působící v oblasti cestovního ruchu

Výše dotace:
Minimální 10.000,- Kč
Maximální na projekt: 100.000,- Kč
Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu
V programu je celkem 500.000 Kč.

Hodnocení žádostí:

10 bodů – předmětem projektu je elektromobilita
10 bodů – do 0,5 km od cyklotrasy nebo cyklostezky
5 body – žadatel je provozovatelem ubytovacího nebo stravovacího zařízení
10 bodů – žadatel je provozovatelem turistického cíle

Pro další info kontaktujte:
Mgr. Dita Voborská
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Telefon: 564 602 353
E-mail: Voborska.D@kr-vysocina.cz

Kompletní info a žádost Zde.


PLZEŇSKÝ KRAJ: Podpora
rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy 2024

Cíl: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporu systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.

Preferovány budou zejména projekty týkající se nadregionálních dálkových tras.

Podporovány jsou výhradně projekty investičního charakteru

Příjem žádostí: 22.01. do 12.02.2024

Příjemci:

 • města, obce v Plzeňském kraji,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí,
 • organizace destinačního managmentu

Výše dotace:
Minimální 50.000,- Kč
Maximální na projekt: 800.000,- Kč
Maximálně 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Pro další info:
Mgr. Klára Růžková, Oddělení cestovního ruchu
Telefon: 770 197 720
E-mail : klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz

Kompletní info a žádost Zde


JIHOČESKÝ KRAJ: Podpora cestovního ruchu pro rok 2024

Opatření č. 3: Podpora budování infrastruktury v cestovním ruchu v Jihočeském kraji – investičního i neinvestičního charakteru.

Pro rok 2024 je tématem „Pěší turistika a cykloturistika“. Proto v tomto opatření budou významně podporovány projekty zaměřující se na toto nosné téma.

Podporováno (mimo jiné):

 • pořízení a/nebo obnova vybavení pro aktivní trávení volného času, včetně cyklotras, cyklostezek, pěších a naučných tras, apod.
 • pořízení dobíjecích stanic pro elektrokola

Zahájení: od 2. 1. 2024 / ukončení: 20. 1. 2024
Realizace do 30. 9. 2025

Příjemci:

 • obce, zřizované či příspěvkové organizace obcí a svazky obcí v JČ kraji
 • fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji.
 • OPS a spolky působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji .

Výše dotace:
Minimální 20.000,- Kč
Maximální na projekt: 100.000,- Kč
Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Podpořeno bude maximálně 5 subjektů.

Pro další info:
Ing. Andrea Maxová
manažerka Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje
tel.: + 420 724 946 008
e-mail: maxova@jccr.cz

Kompletní info a žádost Zde


PARDUBICKÝ KRAJ: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu

Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury, zejména pak taková s využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku např. budování navazující infrastruktury cyklostezek a cyklotras, včetně servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola.

Příjemci:
Obec a svazky obcí na území Pardubického kraje
Podnikající fyzické nebo právnické osoby s činnosti v oblasti cestovního ruchu,

Výše dotace:
Minimální 50.000,- Kč
Maximální na projekt: 500.000,- Kč
Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Jeden žadatel může podat až 2 projekty.

Pro další info:
Ing. Eva Medunová – oddělení sportu a cestovního ruchu,
tel.: 466 026 320
e-mail: eva.medunova@pardubickykraj.cz

Kompletní info a žádost zde


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Podpora turistických informačních center 2024

Cílem je podpořit Turistická informační centra v regionu MSK těchto aktivitě rozvoje elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola.

Příjemci dotace:
Akreditované Infocentrum (dle A.T.I.C. ČR) území Moravskoslezského kraje (nebo i podaná žádost o certifikaci).
Podnikající fyzické nebo právnické osoby s činnosti v oblasti cestovního ruchu,

Uznatelné náklady:

 • Pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola a elektrokoloběžky,
 • Stojany na elektrokola a elektrokoloběžky,
 • Nabíjecí kabely a konektory
 • Další vybavení související s provozováním elektrokol
  (např. Servisní bod pro kola)
 • Pořízení – nákup – elektrokola

Výše dotace:
Minimální 30.000,- Kč
Maximální na projekt: 80.000,- Kč
Maximálně 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Ukončení realizace do 10/2024.

Pro další info:
Bc. Jiří Toman
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, odbor cestovního ruchu.
tel.: 595 622 792
e-mail: jiri.toman@msk.cz

Kompletní info a žádost o dotaci najdete ZDE


ÚSTECKÝ KRAJ: Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky kraje.

Za doprovodnou infrastrukturu je považována infrastruktura podél páteřních cyklotras a projektu Hřebenovka:
Mobiliář a doprovodné vybavení, přístřešky, stojany na kola, servisní sady, nabíječky pro elektrokola.

Příjemci:
Obce Ústeckého kraje
Destinační společnosti působící na území Ústeckého kraje.

Celková alokace: 20 mil Kč.

Výše dotace:
Minimální 300.000,- Kč
Maximální na projekt: 2.000.000,- Kč
Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, destinační společnosti působících na území Ústeckého kraje až 100%

Způsobilé výdaje, výběr:
Realizace technického zázemí pro elektrokola: místnost nebo odstavné
místo pro zabezpečené uschování, servisní stanice, nabíjecí stanice.

Doba udržitelnosti: 3 roky. Od ukončení realizace projektu do konce udržitelnosti je příjemce povinen plnit účel (a případně i cíle) projektu a zachovat výstupy projektu.

Pro další info:
Ing. Marta Šašková,
e-mail: saskova.m@kr-ustecky.cz, tel: +420 475 657 547

Kompletní info a žádost zde


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2024

Vybudování a pořízení doprovodné infrastruktury – technického zázemí
pro jízdní kola a elektrokola.

Zahájení: od 17. října / ukončení: 20. listopadu 2023.
Realizace: 1.1.2024 – 30.11.2025

Příjemci:
Obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí v KHK.
Fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání souvisí s oblastí cestovního ruchu (včetně TIC) sídlící v KHK.

Celková alokace – 6 mil Kč.

Výše dotace:
Minimálně 50.000 Kč
Maximálně 200.000 Kč
Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje:
Realizace technického zázemí pro elektrokola: místnost nebo odstavné
místo pro zabezpečené uschování, servisní stanice, nabíjecí stanice.

Příjemce dotace je povinen zveřejnit výstupy projektu v průběhu doby realizace na portálu www.mapy.cz (kategorie: Nabíjecí stanice pro elektrokola). Více viz zde.

K projektovému záměru je nutné doložit stanovisko organizace destinačního managementu kraje, včetně upřesnění výstupů a udržitelnosti.

Pro další info:
Bc. Daniela Matušková – Kontakt: oddělení kultury,
tel: 601 073 929, e-mail: dmatuskova@kr-kralovehradecky.cz

Kompletní info zde


LIBERECKÝ KRAJ: Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklo-infrastruktura 2023

Dotační program, zaměřený na budování a zkvalitnění infrastruktury pro cyklisty.

Program se zaměřuje na podporu realizace odpočívadel, přístřešků, stojany na kola, servisních a nabíjecí stanice pro elektrokola – samostatná nabíjecí stanice, součást jiného vybavení (např. stojan na kola).

Zahájení: 19.06.2023 / Ukončení: 31.10.2023 / realizace do 05-2024

Příjemci: Města a obce včetně organizací s jejich majetkovou účastí, svazky měst a obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, spolky, turistické cíle na území
Libereckého kraje. (podnikatelé v cestovním ruchu)
.

Alokace – 2 mil Kč. Výše dotace:
Minimálně 50. 000 Kč
Maximálně 150. 000 Kč
Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje:
Stavební práce při realizaci a budování infrastruktury – mobiliář, stojany na kola,
servisní a nabíjecí stanice na elektrokola

Pro další info:
Ing. Vendula Václavská, +420 739 541 639, vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz

Kompletní info zde


IROP 2021 – 2027

INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

Výzva 35. a 36.

Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Celková Alokace: 2,9 mld. Kč z EFRR

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu o výstavba, modernizace a rekonstrukce

vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;

 • výstavba, modernizace a rekonstrukcem vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních

trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;

 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Oprávnění příjemci: Kraje,obce, dobrovolné svazky obcí + organizace jimi zřizované nebo zakládané.

Území realizace: Všechny kraje, mimo hl.m. Prahy 

Výzva 36: 
Obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje
Výzva 35:
Obce na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, 
Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje

Přímé výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:

 •  infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě (volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy, příslušné zpevněné a nezpevněné plochy, přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti, nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu v místě a čase obvyklou);
   
 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí);
   
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m; příprava staveniště, včetně demolice objektů podmiňujících výstavbu, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků; rekultivace ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků;

  Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje. Vyrobenou energii lze využít pouze k pokrytí vlastní spotřeby podpořené infrastruktury (ostrovní systém).

Kombinace Přístřešku pro cyklisty vybaveného solární výrobnou elektrické energie, která pokrývá spotřebu pro provoz nabíjecí stanice, nabízí sčítací systém, video-dohled a osvětlení přístřešku. Vybavená venkovní standardizovanou nabíjecí stanicí pro současné nabíjení až 8 elektrokol je ideálním prvkem pro využité v rámci této výzvy IROP. 

Obraťte se na nás nás pokud máte více dotazů:  irop@powerbox.one.

Kontakt:  Centrum pro regionální rozvoj
Bc. Miloš Šenkýř, vedoucí oddělení podpory administrace
225 855 339   milos.senkyr@crr.cz

Kompletní info o programu


Výzva 66.

Specifický cíl 6.1: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (Integrated Territorial Investments – ITI) 

Cílová skupina: Obyvatelé měst a obcí, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy, podnikatelské subjekty, instituce veřejné správy, NNO.

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Přípustné místo realizace: obce na území vymezeném ve strategiích ITI

Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Ostravské metropolitní, oblasti,
Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace. 
Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Liberecko-jablonecké,
Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace

Výdaje na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury v dílčí aktivitě C:
Infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol v jedné lokalitě.

 • volně dostupné pevné stojany, uzamykatelné boxy,
 • příslušné zpevněné a nezpevněné plochy,
 • přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti,
 • nabíjecí stanice ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení elektrokol za cenu

v místě a čase obvyklou

 • odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí).
 • přímé napojení doprovodné infrastruktury na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v délce max. 10 m;

  Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt v této výzvě není stanovena.

Ukončení příjmu žádostí:    31. 12. 2027 

Konzultace: 
Mgr. Martin Janda, řízení OP, MMR
martin.janda2@mmr.cz  Tel.: 224 861 280

Kompletní info o programu


Výzva 73. Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)

Specifický cíl 5.1: Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development, zkráceně CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj venkovských oblastí

Cílová skupina:  Pro žadatele na území MAS (místních akčních skupin) a je zaměřena jak na vznik nových veřejných prostranství, tak i na revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu. Revitalizace a úprava se týká i nevyužívaných ploch.

Oprávnění žadatelé:
Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, příspěvkové organizace státu, církve, veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.
Mimo území hl. m. Prahy.

Oprávněnými žadateli jsou výše uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

V rozpočtu této výzvy je celkem 796 mil Kč z EFRR.

Výdaje: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt: 500 000 Kč, maximální výše není stanovena

Uznatelné náklady:

Veřejně přístupná dobíjecí stanice vybavená jedním nebo více běžnými dobíjecími
body ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení parkujících elektrických
osobních vozidel nebo jízdních kol (či koloběžek apod.) za cenu v místě a čase
obvyklou.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027

Záznam ze semináře pro žadatele

Text vyhlášené výzvyIndividuální dotace Liberecký kraj:

Dotace v oblasti cestovního ruchu:

https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-cestovniho-ruchu-nbsp-d453732.htm

Dotace v oblasti dopravy:

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-dopravy-d453620.htm

Kontaktní osoba

Ivana Maršálková, telefon 485 226 489, ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
 


Individuální dotace Moravskoslezský kraj:

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-10622 

Jak žádat:

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/jak-zadat-o-individualni-dotaci-3848/


Ukončené dotační výzvy pro realizaci nabíjecích stanic pro elektrokola

Pokud zde něco chybí, budeme rádi když nás informujete na adrese info@powerbox.one. Již ukončené dotační výzvy z předchozího období naleznete na této podstránce